Nagradna igra – 20 let tehnični pregledi 2023

Nagradna igra – 20 let tehnični pregledi 2023

Pravila nagradne igre “20 let tehničnih pregledov Dominko” (v nadaljevanju: Splošni pogoji)

 

 1. Uvodne določbe

 

Organizator nagradne igre z nazivom 20 let tehničnih pregledov Dominko (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Dominko d.o.o, Zadružni trg 8, 2252 Ptuj, ID-št. za DDV: SI 22076255, matična številka: 5294762 (v nadaljevanju: organizator).

 

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Dominko d.o.o., in 20 let

odprtja tehničnih pregledov Dominko d.o.o. «.

 

 1. Pogoji za sodelovanje

 

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejema ta pravila sodelovanja in, ki proti plačilu opravi storitev tehničnih pregledov ali registracije v podjetju Dominko d.o.o..

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati pri organizatorju zaposlene osebe in njihovi družinski člani (sorodniki do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonec ali oseba v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala).

 

V nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju

in izvedbi nagradne igre.

 

 1. Kako sodelovati v nagradni igri

 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je račun za opravljeno storitev na tehničnih pregledih ali

registraciji pri organizatorju.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji, da se z njimi strinja in da jih v celoti sprejema.

 

 1. Potek nagradne igre

 

Udeleženec nagradne igre prejeti račun za opravljeno storitev pri organizatorju odda v za to namenjeno skrinjico. Žrebanje ne bo javno. Opravljeno bo s pomočjo tričlanske komisije, ki bo naključno izbrala nagrajenca. Žrebanje bo potekalo v 9 krogih po terminskem planu v skladu s splošnimi pogoji. V vsakem krogu po izžrebanih 5 nagrajencev. Vrstni red žreba nagrad določa

6.točka splošnih pogojev.

Nagradna igra se prične 1.6.2023. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od vključno 1.6.2023 (začetek nagradne igre ob 7 uri) do vključno 31.7.2023 (zaključek nagradne igre ob 19 uri). Organizator bo pri vsakem žrebanju, ki bo potekalo po terminskem planu, upošteval vse do tedaj prejete kopije računov.

 

Čas trajanja nagradne igre se bo po potrebi podaljšal, po potrebi se bodo dodala dodatna oz. nova nagradna žrebanja in dodatne nagrade v nagradni sklad. V tem primeru se bodo Splošni pogoji dopolnili in pravočasno objavili na ustreznih javnih in/ali spletnih mestih (spletna stran organizatorja, organizatorjeva Facebook stran ali na drug primeren način).

 

 1. Nagrajenec

 

Nagrajenec je tisti udeleženec, ki je bil izžreban v skladu s Splošnimi pogoji in na podlagi oddane kopije računa v skrinjico za nagradno igro na sedežu podjetja.

 

 1. Nagradni sklad in vrstni red

 

 1. Nagradni sklad obsega:
  • 9 X 500,00 eur denarne nagrade
  • 9 X brisača
  • 9 X očala
  • 9 X kapa
  • 9 X zložljiv stol za plažo

 

 1. Pri vsakem žrebu bo izžrebanih 5 nagrajencev za nagrade po naslednjem vrstnem redu:
  • nagrajenec, ki bo prejel 1x 500,00 eur denarne nagrade
  • nagrajenec, ki bo prejel 1x ročno uro
  • nagrajenec, ki bo prejel 1x očala
  • nagrajenec, ki bo prejel 1x kapa
  • nagrajenec, ki bo prejel 1x zložljivi stol za plažo

 

Nobene od nagrad ni mogoče zamenjati. V primeru materialne nagrade ni možno zahtevati izplačila njene denarne protivrednosti. Udeleženec, ki je izžreban ter tako postane nagrajenec, je lahko nagrajen le enkrat tekom trajanja te nagradne igre. Nagrada ni prenosljiva na 3. osebe.

 

 1. Terminski plan žrebanja

 

Žrebanja nagrajencev izvede komisija v prostorih organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo iz

skrinje, ki bo na sedežu podjetja v času nagradne igre.

 

Žrebanja nagrad bodo potekala v 9.krogih, za vse kopije računov prejetih od začetka nagradne igre do vključno datuma, ki je naveden za vsak posamezen krog žrebanja, v skladu z naslednjim razporedom žrebanj:

 

− 1. žrebanje dne 03. 6. 2023, za vse kopije računov prejete od 1.6.2023 do vključno 3.6.2023,
− 2.žrebanje dne 10. 6. 2023, za vse kopije računov prejete od 5.6.2023 do vključno 10.6.2023,
− 3.žrebanje dne 17. 6. 2023, za vse kopije računov prejete od 12.6.2023 do vključno 17.6.2023,
− 4.žrebanje dne 24. 6. 2023, za vse kopije računov prejete od 19.6.2023 do vključno 24.6.2023,
− 5.žrebanje dne 01. 7. 2023, za vse kopije računov prejete od 26.6.2023 do vključno 01.7.2023,
− 6.žrebanje dne 8. 7. 2023, za vse kopije računov prejete od 03.07.2023 do vključno 08..2023,
− 7.žrebanje dne 15. 7. 2023, za vse kopije računov prejete od 10.7.2023 do vključno 15.7.2023,
− 8.žrebanje dne 22. 7. 2023, za vse kopije računov prejete od 17.7.2023 do vključno 22.7.2023,
− 9.žrebane dne 31. 7. 2023, za vse kopije računov prejete od 24.7.2023 do vključno 31.7.2023,

 

 1. Davki od nagrad

 

Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

Organizator bo dobitniku nagrade poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Organizator je dolžan prijaviti vrednost nagrade Davčni upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in odvesti akontacijo dohodnine. Pred prevzemom nagrade je izžrebanec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati davčno številko.

V kolikor izžrebanec nagrade ne prevzame v s strani organizatorja zastavljenem roku ali ne izpolni vseh obveznosti, navedenih v tem členu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

 

 1. Pristojnosti komisije

 

Komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja, ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi Splošnimi pogoji,
 • ukrepanje v primeru suma, da je udeleženec kakorkoli ravnal v nasprotju s temi

Splošnimi pogoji,

 • izvedba žrebanj

 

V kolikor komisija določenega udeleženca sumi nespoštovanja teh Splošnih pogojev, mu mora dati možnost zagovora, v katerem ima možnost pojasniti, da je dejansko ravnal v skladu s temi Splošnimi pogoji. Udeleženec se mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh Splošnih pogojev komisiji nesporno dokazati, da je spoštoval in upošteval določbe Splošnih pogojev. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

 

Komisija ima pravico, da od udeleženca zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor udeleženec tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

 

Vsa komunikacija z udeležencem se izvaja preko klasičnega oziroma e-poštnega naslova ali telefona, s katerima je udeleženec sodeloval v nagradni igri. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

 

Nagrajenec bo objavljen z imenom in priimkom ter s krajem bivanja na organizatorjevi spletni strani www.dominko.net/tehnicni-pregledi, na organizatorjevi Facebook strani, na sedežu podjetja, na oglasni deski prostorov registracij in tehničnih pregledov ali na drug primeren način, najkasneje 10 dni od izžrebanja nagrajencev. Nagrajenca lahko organizator obvesti tudi pisno na domači naslov, s klicem na telefonsko številko, preko e-pošte ali na drug primeren način, na osnovi osebnih podatkov, ki so navedeni na kopiji računov.

 

V kolikor je bil za nagrado izžreban udeleženec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali organizator pri udeležencu zazna nepravilnosti pri sodelovanju v nagradni igri, se izvede ponovni žreb novega nagrajenca za to nagrado.

 

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev ni mogoča.

 

 1. Prevzem nagrade

 

Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi Splošnimi pogoji in da je sodeloval

v nagradni igri v skladu s temi Splošnimi pogoji.

 

Vse nagrade bo organizator podelil nagrajencem bodisi osebno, bodisi preko priporočene pošte ali na drug primeren način.

 

V kolikor organizator nagradne igre ne razpolaga z vsemi potrebnimi osebnimi podatki nagrajenca, le tega z dopisom pozove, da mu jih sporoči. Nagrajenec je dolžan v tem primeru organizatorju posredovati zahtevane osebne podatke v roku 7 dni po prejemu obvestila. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če:

 • nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev za prevzem nagrade, določenih s temi Splošnimi

pogoji ali

 • nagrajenec prevzem nagrade odkloni ali
 • se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali
 • nagrajenec organizatorju ne posreduje potrebnih podatkov v roku ali
 • nagrajenec ne prevzame nagrade v roku in na način, kot ga določi izvajalec glavne

 

V zgoraj navedenih primerih sta organizator in izvajalec glavne nagrade v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po teh Splošnih pogojih.

 

 1. Izključitev odgovornosti

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utegnili utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
 • kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

 

Podatke nagrajenca hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre upravljavcu podatkov Dominko d.o.o. daje privolitev do preklica za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, obveščanje o produktih, storitvah in poteku registracije vozila ali drugega trženja, analitike in statistike. Udeleženec lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na naslov Dominko d.o.o., Zadružni trg 8, 2251 Ptuj, na e-poštni naslov info@dominko.net ali na drug primeren način. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

 

Nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v vseh vrstah sredstev javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade ter promocije organizatorja.

 

 1. Objava pravil nagradne igre

 

Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani www.dominko.net/tehnicni-pregledi/ in fizično v prostorih organizatorja, na naslovu Zadružni trg 8, 2250 Ptuj.

 

Udeleženci v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

Avtentično tolmačenje teh Splošnih pogojev določa izključno organizator.

 

 1. Končne določbe

 

Organizator si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Splošnih pogojev bo organizator udeležence obvestil z objavo novih pravil na organizatorjevi spletni strani www.dominko.net/tehnicni-pregledi/, na organizatorjevi Facebook strani ali na drug primeren način. Nadaljevanje sodelovanja udeležencev v nagradni igri po objavi novih Splošnih pogojev se šteje za strinjanje udeležencev s temi spremembami in za sprejem novih Splošnih pogojev.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.

 

 

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1.6.2023. Ptuj, dne 25.5.2023

Dominko d.o.o.

Top